Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5758832
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5187510
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3363533
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169176
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134560
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2675045
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620819
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2422626